Navigation überspringen

Anlage 1

                  
                    Übersicht Überschwemmungsgebiet HQ 100

06369
41

03
-A-A
1.6 BCA

s
Anschlus

A
BC
-A
-D

06396

0639

6

Anschlu
ss

s

ss
Anschlu

‰<
- 13.1
Ø400

Ø300
- St
z- 2
0.37

40
D 474.03
S 472.37

- Stz
- 36.88
- 10.1
‰ >

Schleif
mühlew
e

g

1 BCA
-AA 03

D 478.48
A 472.35
E 472.39

112

D 478.45
A 475.96

10 BCA
-E-A
10

Anschlus

111

uss

D 474.20
S 472.15

01
-E-A
33.6 BCA

20000

l
sch
An

<
- 11.2 ‰
- 20.17

1
-1

Stz

Übersicht Schutzzonen

1
72.

Ø300 -

37

38

D 474.47
S 472.37

ss

ss

ss
Anschlu

Anschlu

Anschlu

A 10
A-A6.8 BC

A 10
A-A0.2 BC

‰ >
.38 - 6.6
Stz - 40
Ø300 -

s

Anschlus

s
Anschlus

A - 11
A-A17.3 BC

10
-E-A
13.6 BCA

03
-A-A
22.2 BCA

PW

Ø800 - SB - 62.70
- 1.1 ‰ >

D 473.83
S 472.63

17
0
0
9

36

D 473.86
S 471.88

E 471.9
9

17
0
0
9

20000

63

Annahme aus Baugesuchen
0639048
DN1500
D=478.77
S1=474.55

72.
SB
0-

.8
-1

‰

>

0

Ø8

3.05

AN

1

D 479.14 Schieberschacht

2

D 479.17

3
Ø100
- 2.270 - SB <
E 474.6- 28.2 ‰
3

D 479.21

85
12
-A
E
BCA

- Höhensystem: DHHN12 / Status 130 - NN-Höhen

Legende :

g

Mischwasserkanal gepl.

- 11
‰
.7

Kanalabbruch/Stilllegung

ss

hlu

<

- 8.8
- 39
.36

- St
z

Ø500

>
38

2
A1
-E
BCA

sc
An

02
-A
E
BCA

l
sch
An

Stromleitung best.

85

E 47
1.54

6

.15

025

Ø

4

<

4

D 479.38
S 475.67

DPH 1

4

66.

D 479.62

s
lus
sch
n
A

6

-A
-E
02

G
U
Z

s

<
6-

lus

21.2

sch

B
A
R

<
B
‰
- S .0
00 - 14
Ø1022.14
-

An

05

Anlage 1 zu GD 417/22

5

6
75.
A4

A

1
72.

9
A0
-E
BCA

s

lus

sch
An

12
-A
E
BCASchwelle 476.82

26 - Stz
75.
E 4 Ø400

D 479.59
S 475.61
E 476.12

BC

D 479.41
S 477.89

16

.9

1
94

Abbruch Bauwerk

D 479.57
A 474.79
E 474.81

50

110

D 479.42
S 472.64

-

12
-A
E
BCA

sc
An

RKS 1

12
9

SB

29

Gasleitung best.

ss

hlu

53.

05941015
DN1200
D=479.40
÷

Straßenbeleucht. best.

<
B ‰
- S 5.5
00 - 9
Ø10 .73 6
- 3 475.1
A

DA
DN
R
100
KL
DN
.2
17 z schl
n
R
SD unda / ein
100 Red DA
PE als 100
ng
N
itu ung D
kle kleit R 17
uc
Dr ruc 0 SD
2.D 10
PE

5
41.

.5
-5

.9

32

VO

A

BC
sch

-A
-E

2.9

z

-O
A-

Ab

BC

SB
0-

2

65

Sc
n(

obe
ig
we

0
Ø12

35.

13

>

7
E4

s
lus
sch
An

41.

‰

59000

abgemauerte Haltung
l)

D 479.88

33
76.
E4

02

Stz

4
- 3.

5

11
76.
E4

D
S 476.33
E 476.51

s

A
BC

lus

401
479.83

85
944

57
75.
A4

An

15

EBU
Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

BÜ

02

.8
20

<
‰ ‰>
‰
1
.
0
0.
- 4 5.8
181 97 .
5
.
3
4 4.
57
B- z- 5
BS
S
St
00
50 002
Ø9
Ø Ø6

tz >
-S 0‰
00 9.
Ø4 1.11 -

-A
-E

>

X

Wasserleitung best.

ord

944

uss

0
Ø6

KB

‰

X

Telekomleitung best.

D 479.06
S 478.05

1

X

Telekomleitung best.

5.00

94
5
0

X

Mischwasserkanal best.

51

11

RKS 9

- Koordinatensystem: DHDN90/ Gauß-Krüger

3
2.6
-5

-

6.0

‰

Bitte beachten:

B
-S
1
7.5
-6
-B

>

sc
An

e
nw
hle <
B mü
RÜchleif - 7.4 ‰
S

200
Ø2

-W
e
t
Ro
.84

SB

18.9

00

‰

D 478.96
S 475.36

ss

hlu

Ø3

Ø100 - St
- 5.09 - <

63000

944

Ø
- 4900.41 SB
-

< ‰
- B .7
00 -0
Ø3 .43
-4

.8
-0

0-

D 479.09
S 473.50

.50

-

13

3
47

00

Ø9

61

RÜ 94915

A

e

a
Dr

SB

75.32
elle 4

ch

400

Schw

o

r
np

.62
A 4742.4 ‰ <
B -8.29

-S
d
an

.37

RKS 11

Ø1000 -

aß
r
t

Ø100 >
-St-2.39-

s
lus
sch
An
02
-<
-A
3.01
-2
-B

N
D

00
5
1

e

Lage unsicher

401

fil

-A

94498001
DN2500
D=473.66
S1=469.69
S=467.50
A=470.10

B
-S

2
-2

0
Ø30

.2

2

<
- SB ‰
Ø900.54 - 0.7
- 14

0m

.52
E 472

9.

-

X

2 469.2.255
A 469
A
Gitterabdeckung

3

D 478.91
E 474.60

X

5‰

KB

3

406

g
leitun
Druck14.77 - >
- St

RRB ALT

KB

E 470.34
Ø500 - B - 9.53 -41.5 ‰ >

D 478.92
S 472.59

Ø100

GFES

Ø

s

X

1

D 473.65
A 470.73
E 470.73

7- >

Schieberschacht

DN1000
-SB
-5.91m3.4‰

D 478.91
S 474.86

>
SB 7 ‰
.
00 - 80
Ø6 .20
6
-

8

KB

6.7
St100-

lus

X

RKS 6

1

RKS 8

PWK
94709

DS

sch

X

DS

3.78

1
.94
A 472

E=470.73
A=469.89

-SB
0
0
5
DN

.
-16

m-

1

46

RKS 7

‰
6.1 3.26

9
72.
E4

94498003
FT Schacht
D=473.65
S1=469.90

RRB
94310

3.96

175°

165g

17
1
.66D 478.98 D 479.06
4
7
A 474.70
E4
E 474.82

An

>
s
us ‰ X
chl

Verbauradius

B Schw
D 478.87
A

E 472.54

1
-1
-A
-D

s
An 22.4X
-X
12
39
- A 17. X
- E B- X
A
S X
BC
00 X
Ø5 X

D

2

>
>
‰
‰
1.4
.6
6
241
38. 29.9
BB
- S 00 - S
0
0
0
Ø9 Ø1

DN1500
-SB
D=478.89
-6.95mS1=474.58
4.3‰ elle 475.36

2

06396408
schachtl. Lagepkt
7
GEL=478.95
D 478.97
S1=474.60
A 472.53

X

RKS 2

9
72.
E4

RKS 5

41
9
5
0

CDN700

A

N

X

22
X

200g

S1=472.52

BCA

D 478.76
S 475.25X

D 478.83

B

A

Lage unsicher
aus Plan abgegriffen 06396047

BC

E
SS

X
X

1

X

13
Ø1000 - BX- X X X X X X X
X
X
X
X X
X
‰< A 473.87
X
Stz- 4.8
X
00 2
X
Ø5 10.5 06396053
X
mit Spülöffnung
28
D 478.63
DN 1500
S 475.42
D=478.83

19

X

29

KB

DPH 2

X

.4
-22

B
-S

na
a
K
X

X

lab

1.8

IE
HL
SC

<

0
Ø5 X

X

<X

A 472.52
E 472.52
Ø900-SB -5.78- <

‰ <

U

‰

-

54.X4 X
2
z -X
StX

‰X

D 478.80X
X
S 475.47
X
.5X 2- 8.4 ‰<

ch
u
r
b

0 -X

X

X

4

2
50.
B
- 1
00 0m
Ø9

‰
5.4

.4
-15

SB

s

N

SE

200g

D

00
N9

m
.85
7
-2

7.X0

27

RKS 10

Ø3
- 1.9010 -- B
>

NE

lus
sch
An
0
90 2
N
0
nD A
sa Elus sch CA
An .8 B
13

IES

9
DN

sta
Be7

s
Be

HL

nd

d
tan

SC
AN

00

A 472.96

D

Verbauradius
RKS 3

6
9
3
06

DN900
06396051 -SB
-4.21mDN1500
D=474.82 15.4‰
S1=470.00
32
D 475.71
S2=472.90
B
-S >
270 ‰
0/1 26.3
S801.71 -

NOTBRUNNEN
STADT ULM

U
NE

A 471.09

06396410
schachtl. Lagepkt
GEL=477.07
S1=472.96

>
0 - 12.8 ‰
B - 27.6
Ø1400 - S

94483

RÜB
Schleifmühle

K

D 473.68
A
- Ø 472
.2
2.7 50
9 0 -B 7
- 2 404(alt)
E
5.5
400 472
‰>
.19

D 473.67

X

200g

-

06396050
DN1500
D=478.74
S1=473.31

3(alt)

RKS 4

200g

.4‰
15

115g

0
70
N
D .4‰
52

31

U

94498005
D=473.68
S= 472.27

SS

RÜB 482 Schleifmühle
VBestand
=
45 m³
V Planung
=
80 m³

6m
4
.
-15 C

400
402

53000

B

NE

472.65

BÜ

2(alt)

3.0000

-S

HA

Schwelle

94498004
D=473.67
S= 472.54

D 478.70
A 472.52

3.32

<
-B ‰
Ø3003 - 0.1 8
- 7.8E 474.54.58
A 47

K
SS

06396049
DN1500
D=478.61
S1=473.74

D 478.65
A 473.74
E 473.76

Lage unsicher
aus Kamerabefahrung

113

te
hei

ulm